Mission sedan 1926

Pingstförsamlingen i Kumla har varit engagerad i mission sedan den bildades 1926. Ett konto för mission öppnades i och med församlingsbildandet och efter fyra år beslutades att underhålla en evangelist i Estland och en missionär i Kina. Så har det fortsatt oavbrutet sedan dess och idag är vår målsättning att samla in 1400 kronor per dag till missionsarbetet.

Photo by mentatdgt from Pexels

Ibra - Turkiska bältet


2008 var IBRA med och startade den turkiska tv-kanalen Kanal Hayat. Idag sänds program dygnet runt, på turkiska, azeriska, turkmeniska, uzbekiska och syrianska. 2017 startades även Youtubekanalen Umut kalesi med musikvideos och samtalsprogram som riktar sig till den yngre generationen. 

www.ibra.se

Image

Kumla Pingst är med och underhåller Henrik och Anna som är IBRA:s medarbetare i regionen med fokus på församlingsplantering. 

FÖRSAMLINGS- PLANTERING – ITALIEN


Pingstförsamlingen i Kumla stödjer ett församlingsplanteringsarbete i Toscanaregionen Italien. Detta sker genom församlingen Fonte di Vita i Livorno, där pastor Dante Bernarducci är pastor.

Image

Valeria & Dante Bernarducci

Församlingen i Livorno har från 2001 växt från ett 15-tal personer till idag ca 300 st. Församlingen har planterat tre nya församlingar i La Spezia, Cecina och nu senast i Prato strax utanför Florens. Dessa församlingar har också en stadig tillväxt. Församlingen Fonte di Vita är en del av Elimrörelsen som är an av de största pingstsamfunden i Italien. www.livornopergesu.com

 
 

Ibra - Västafrika


Mediavärlden gör det möjligt att nå in i alla länder i vår värld. Församlingen har varit engagerad i radioarbete i många år. Idag är Radio, TV och Internet fantastiska verktyg för att nå in bakom stängda dörrar. IBRA använder media som ett redskap för mission och församlingsplantering. Och där är vi med och bidrar till att möjliggöra uppdraget.

www.ibra.se

Image

Pingstförsamlingen i Kumla är med och underhåller Marcus, regionsledare på IBRA Media och som jobbar med olika projekt i Västafrika. Med fokus på det så kallade Sahel-området besöker han regelbundet samarbetspartners från Senegal till Tchad.

IBRA – MELLANÖSTERN/ NORDAFRIKA


Vi stöttar IBRA, och svenska pingstförsamlingars missionsarbete i Mellanöstern/Nordafrika. Arbetets huvudfokus är att sprida kunskapen om Jesus, möjliggöra församlingsgrundande och vägleda till lärjungaskap som fortsätter att sprida budskapet vidare, så nya församlingar bildar nya församlingar. Detta sker genom TV, radio, webbradio och sociala medier och fortsatt utveckling av arbetet med sociala medier som leder till fördjupat ledarskap.

www.ibra.se

 
 

MAF – ÖSTRA ASIEN


MAF arbetar för att hjälpa utsatta personer och samhällen och för att nå de mest avlägsna och isolerade platserna är våra flygplan både kostnadseffektiva och tidsbesparande.

MAF har fokus på fyra kärnområden: katastrofhjälp, ambulansflyg, läkarflygningar och medicintransporter. Var fjärde minut startar eller landar ett MAF- plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som servar många utvecklings-, missions och hjälporganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling, når ut till oräkneliga tusenden av män, kvinnor och barn. Tack vare MAF kan evangeliska förkunnare och bibel översättare nå de onådda folken som lever långt från civilisationen.

Pingstförsamlingen i Kumla är med och underhåller Thobias och Frida Log som ingår i MAF:s medarbetarteam som arbetar mot Östra Asien och betjänar flygverksamheten i länder som Papua, Papua Nya Guinea, Östtimor, Sumatra, Kalimantan med flera. Thobias tjänst som Maintenance Controller innebär att han har ett övergripande ansvar för underhållet av flygplansflottan i regionen. Du kan följa deras blogg här: https://familjenlog.wordpress.com/

www.maf.se

MAF-Kongo


Kongo är ett stort land med många svårigheter att ta sig fram. Där stödjer vi David och Donna Jacobsson, som arbetar inom missionsflyget, MAF-Kongo. Med hjälp av flyg stöder de den kongolesiska kyrkan, kristna sjukhus, bibelöversättning och läskunnighet, och också avgörande medicinsk hjälp och krisstöd till tusentals utsatta människor i områden som fortfarande lider av våld och otrygghet.

Ett viktigt bibelord för David är Joh 9:4, ”Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.”

David säger: - På grund av många år av osäkerhet och krig i Kongo med upprepade evakueringar lever vi med en känsla av att tiden är kort. Vi vill vara tillgängliga och redo att hjälpa så länge möjligheter finns.

www.maf.org

 
 

GUINEA – EADG


Guinea har nu 12 miljoner invånare, de kristna är en mycket liten men växande minoritet. Vår samarbetspartner är EADG (Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée) som har ca 5 000 medlemmar i 45 församlingar över hela landet.  EADG:s vision är att plantera församlingar i alla nyckelstäder och därifrån nå vidare. De vill också påverka samhället med sociala insatser såsom skolor, förskolor, alfabetiseringskurser och sjukvårdskliniker.

Vi stöttar EADG på en rad olika sätt:

  • Stöd till IBRA:s radiosändningar på de tre stora språken.
  • Stöd till evangelisationssatsningar.
  • Köp av tomter och byggen av kyrkor, skolor och allaktivitetshus.
  • Stöd till pionjärpastorer.
  • Inkomstgenererande projekt.
  • Ledarträning – från lekmannaledare till bibelskollärare.

Europe for Christ


Europe for Christ har arbetat i flera länder i Europa, med fokus på Balkan, och vi har fått möjligheten att stödja dem både ekonomiskt och genom missionärer. Stiftelsen startades 1993 av Göran Holm och dess syfte är att hjälpa församlingar att växa och utvecklas inom mission och evangelisation i Europa.

Göran HolmEurope for Christ
 
 

Albanien


Vi är med och ger ekonomiskt stöd till församlingen i Ilyricum Churh i Shkodra, där två inhemska pastorer arbetar som församlingsledare. Klodi Lumci är föreståndare och hans bror Stefan Lumci är ungdomspastor.

Shkodra är en stad i norra Albanien där bor cirka 160.000 människor.

Stefan & Klodi Lumci

Stefan & Klodi Lumci

Burundi


Pingstkyrkan Kumla har varit verksam med mission i Burundi i dryga 70 år. Under hösten 2020 blev ett nytt projekt i samarbete med PMU och CEPBU (Svenska Pingst systerkyrka i Burundi) godkänt och kan beskrivas helt kort:

  • SIDA har beviljat ett treårigt stöd på 4 miljoner kr, där CEPBU arbetar med "Food security and social inclusion" vilket innebär olika stöd till särskilt utsatta i samband med torka samt arbete för att nå och lyfta minoritets folkgruppen BATWA (pygméer) i landet.
  • Vi är en partner i projektet och bidrar med egeninsatsen samt uppföljning och information.
 
 

Colombia


Kidz, församlingens söndagsskola, har under många år stöttat Deisy och hennes arbete bland barnen i en av Medellins allra fattigaste stadsdelar.

Deisy och hennes team samarbetar med Ankarstiftelsen i Sverige.

Övrigt

Vänförsamlingar har vi i Tabora (Tanzania), Dagö (Estland) och i Budapest (Ungern) dit vi regelbundet reser i ett slags utbytesprogram.

Pengarna vi får in används både till evangeliskt och socialt arbete på många platser i världen. Församlingen är mån om att missionsvisionen inte ska slockna och vill därför att ungdomar med intresse för mission ska få möjlighet att prova på det. Därför finns det en missionsfond där de kan få hjälp med resan. Många har redan använt den möjligheten och gjort en insats i missionsarbetet.

I missionsbudgeten finns det också utrymme för punktinsatser. Det gör att vi kan hjälpa till i katastrofområden och andra akuta lägen. Vi har även kunnat hjälpa till med kyrkbyggen på flera platser i världen.